O hodnotení zahraničnej pomoci SR občianskou spoločnosťou

Platforma Ambrela, združujúca 29 domácich humanitárnych, rozvojových a vzdelávacích organizácií, vydala minulý mesiac hodnotenie oficiálnej zahraničnej pomoci z pohľadu občianskej spoločnosti. Aby verejnosť vedela, čo všetko robí Slovensko pre núdznych ľudí v nízkopríjmových krajinách sveta, a v čom by mohlo ešte pridať. O reporte AidWatch sa zhovárame s výskumníčkou a komunikačnou manažérkou Ambrely, Dr. Bobou Markovič Baluchovou.

Čo je to presne tá zahraničná pomoc a ako prebieha jej hodnotenie?

V roku 2003 prestalo byť Slovensko krajinou, ktorá pomoc od zahraničných darcov prijíma, a stali sme sa krajinou donorskou. Takmer dvadsať rokov teda pomoc vysielame do zahraničia pod značkou SlovakAid, a dá sa povedať, že zraniteľným ľuďom v nízkopríjmových krajinách pomáhajú všetci občania a občianky Slovenska.

Jednotlivé projekty v teréne implementujú primárne organizácie Ambrely – buď v podobe krátkodobých humanitárnych intervencií, reagujúcich na následky prírodných katastrof či vojen (napr. v Sýrii, Južnom Sudáne a tiež na Ukrajine), alebo v podobe dlhších a premyslených rozvojových aktivít (napríklad v Keni, Ugande či Rwande), kde už treba hovoriť o spolupráci. Slovenský subjekt by sa bez miestneho partnera totiž ďaleko nedostal.

No a AidWatch je potom správa z dielne Ambrely, ktorá opisuje a hodnotí systém oficiálnej zahraničnej pomoci za uplynulý rok. Ponúka tak kritický pohľad, ale aj odporúčania pre oblasť rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania zo strany občianskej spoločnosti.

Poďme sa pozrieť na konkrétne čísla. Aké má náš štát záväzky v súvislosti s oficiálnou rozvojovou pomocou a ako ich napĺňa?

SR sa zaviazala vynaložiť na rozvojovú spoluprácu finančné prostriedky vo výške 0,33 % hrubého národného dôchodku do roku 2030. V roku 2021 však vynaložila na rozvojovú spoluprácu iba 0,13 % hrubého národného dôchodku. Keby do zahraničnej pomoci nesystémovo nezapočítala aj sumu v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou covid-19, bola by hodnota pomoci dokonca nižšia ako v roku 2020. Slovensko sa tak opäť nepriblížilo k svojmu medzinárodnému záväzku – do jeho naplnenia chýbalo 190 mil. eur. Ak nebudeme ročne kontinuálne zvyšovať výdavky na rozvojovú spoluprácu, dosiahneme ho najskôr o sto rokov.

Kde môže dôjsť k najväčším prekážkam pri realizovaní našej pomoci vo svete?

Najprv asi treba uviesť, čo je to tá bilaterálna / dvojstranná pomoc. Tú má SR plne v réžii (po odpočítaní príspevkov do medzinárodných organizácií), a vďaka nej môžu slovenské subjekty realizovať svoje rozvojové projekty vo svete. Spomínaná bilaterálna pomoc sa rovnala minulý rok čiastke 17,3 mil. eur a jej objem dlhodobo nerastie. To výrazne ovplyvňuje kapacity aktérov v realizácii rozvojovej spolupráce – teda najmä našich členov a pozorovateľov Ambrely (vrátane organizácií ako eRko, Slovenská katolícka charita, SAVIO, ADRA Slovensko a ďalších). Spolu s rapídne rastúcou infláciou hrozí, že reálny dosah zahraničnej pomoci pod značkou SlovakAid v partnerských krajinách bude čoraz nižší. To by nebol dobrý signál.

Ako do toho vstúpila humanitárna kríza v súvislosti s vojnou na Ukrajine?

Hoci sa správa AidWatch primárne venuje hodnoteniu rozvojovej spolupráce SR za rok 2021, nebolo možné v nej opomenúť reakciu na dôsledky vojny na Ukrajine. Táto kríza nastavila zrkadlo systému humanitárnej pomoci SR a obnažila problematické miesta v spolupráci medzi štátom a občianskou spoločnosťou. Napríklad výzva na predkladanie projektov pomoci Ukrajine bola ministerstvom zahraničia vyhlásená až 3 mesiace po začiatku vojny a samotná implementácia začala po 5 mesiacoch trvania vojny. Ambrela v hodnotiacej správe konštatuje, že Slovensko potrebuje vhodný nástroj na implementáciu humanitárnych projektov a tvorbe národnej humanitárnej stratégie sa už jednoducho nemožno vyhnúť.

Aké odporúčania ste ako platforma troch desiatok občianskych organizácií zosumarizovali a komu sú určené?

Treba povedať, že celková komunikácia medzi občianskou spoločnosťou a ministerstvom zahraničia je relatívne otvorená, dosť výziev a príležitostí na posilnenie spolupráce však zostalo nevyužitých. Aj preto správa Aidwatch obsahuje: prehľadný semafor na monitorovanie napĺňania jednotlivých cieľov zo strany SR a tiež odporúčania pre oblasť kvality oficiálnej rozvojovej spolupráce, ako aj vykazovania zahraničnej pomoci a jej objemu. Platforma Ambrela odporúča: navýšiť rozpočet na zahraničnú pomoc v roku 2024 na 0,21 % HND; Odporúčame tiež prijať riešenia na zmiernenie dôsledkov vysokej inflácie na slovenských aktérov rozvojovej spolupráce, aby účinok ich intervencií vo svete bol efektívny, citeľný a viditeľný.

Sú aj nejaké pozitívne správy zo strany občianskej spoločnosti?

Určite sú, napríklad v oblasti globálneho vzdelávania. Organizácie Ambrely totiž nepomáhajú iba vo svete, ale aj doma prostredníctvom vzdelávacích projektov. Slovensko bude mať čoskoro svoju Národnú stratégiu globálneho vzdelávania. Podrobnosti konzultovali odborníci a odborníčky na vzdelávanie z vládnej a nevládnej sféry na nedávnom Medzinárodnom odbornom kolokviu o globálnom vzdelávaní, ktoré naša Ambrela spoluorganizovala. Po jej prijatí bude dôležité monitorovať implementáciu stratégie a informovať kampaňou verejnosť o jej prínose pre školy i celú spoločnosť.

Za rozhovor ďakujeme Bobe Markovič Baluchovej z platformy Ambrela. Veríme, že poskytovaná pomoc núdznym ľuďom organizáciami Ambrely kdekoľvek vo svete, bude naozaj účinná. A že odporúčania z hodnotiacej správy AidWatch nezostanú iba na papieri, ale pretavia sa do pomáhajúcej praxe.

Pre redakciu SRo – Rádio Regina v rámci RTVS spracoval redaktor: Štefan Chrappa a odpovede v rozhovore poskytla: Boba Markovič Baluchová, výskumníčka a komunikačná manažérka Ambrely – Platformy rozvojových organizácií a zakladateľka Media about Development; Rozhovor si v audio podobe možno vypočuť tu. Foto: archív Ambrela.org

Advertisement

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in charity, development cooperation, development education, humanitarian aid, media, NGOs' work and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s