Prečítajte si štúdiu o príspevku medzinárodného dobrovoľníctva k Agende 2030 a ku Globálnym cieľom

Každoročne 5. decembra oslavujeme Medzinárodný deň dobrovoľníctva. A práve dnes vychádza aj štúdia z dielne Ambrely, venujúca sa príspevku medzinárodného dobrovoľníctva k napĺňaniu Globálnych cieľov a Agendy 2030. Čiastočne sa opiera aj o výskum, do ktorého sa zapojili členovia Ambrely, pripravujúci a vysielajúci mladých ľudí zo SR na svoje dobrovoľnícke pobyty do krajín Globálneho Juhu. Za poslednú skoro dekádu ich bolo takto vyslaných už dvesto a výjazdy úplne neochromila ani pandémia Covid-19.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam, ich manažérom a manažérkam vo vysielajúcich organizáciách, ako aj ďalším ľuďom, zapojeným do dobrovoľníckeho cyklu – za ochotu venovať svoj čas, know-how a energiu na zlepšovanie životných podmienok núdznych ľudí a šírenie dobra – nielen vo svete, ale aj doma v rámci ponávratových aktivít.

Mapovanie a reportovanie dosahu dobrovoľníckych projektov poskytuje zapojeným stranám (primárne však vysielajúcim organizáciám) príležitosť zamyslieť sa nad interakciou s vyslanými ľuďmi aj ostatnými partnermi, pričom otvára príležitosť na sebareflexiu a zlepšenie celého manažmentu dobrovoľníctva. Vhodný spôsob merania a hodnotenia takéhoto príspevku v prepojení na Globálne ciele sa však stále hľadá. Pomocnú ruku podáva International Forum for Volunteering in Development (Forum) s novou online platformou z jesene 2021, obsahujúcou aj sebahodnotiaci nástroj, ktorý by umožnil merať dosah dobrovoľníctva pre rozvoj, a to hneď v niekoľkých oblastiach. Na preukázanie prínosov dobrovoľníctva pre medzinárodný rozvoj sa totiž uskutočnilo stále málo výskumov. V SR sa prvý takýto výskum, zameraný aj na motiváciu a prispievanie vysielajúcich organizácií k napĺňaniu Globálnych cieľov, realizovala túto jar 2021 Dr. Boba Markovič Baluchová.

Jej štúdia s názvom ‘Motivácia a prispievanie rozvojových organizácií k napĺňaniu Globálnych cieľov prostredníctvom medzinárodného dobrovoľníctva (Policy paper)’ ponúka pohľad na to, ako môžu projekty medzinárodného dobrovoľníctva (aj tie pod značkou SlovakAid – manažované členmi Ambrely) prispievať k napĺňaniu Globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja a Agendy 2030. Dokument vznikol v rámci projektu ‘Globálne ciele a migrácia, podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid. Viac k prečítaniu – v slovenčine tu a v angličtine tu.

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in international volunteering, media, migration, NGOs' work, sustainability, voluntary service. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s