Media training for EU Aid volunteers: Ako (nielen v médiách) eticky informovať o dobrovoľníckych pobytoch v nízko-príjmových krajinách

Ako eticky informovať o pobytoch medzinárodných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v nízko-príjmových krajinách? Ako zodpovedne informovať o rozvojových témach v médiách? Aj tieto otázky sme si pred pár dňami kládli a spoločne ich prediskutovali na tréningu pre partnerské organizácie, ktoré sa pripravujú na prijímanie budúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers.

Čím viac médií vzniká a snaží sa svojimi výstupmi upútať pozornosť svojich čitateľov a čitateliek, a čím viac sa verejnosť spolieha na informácie zo sociálnych sietí, tým väčší dôraz by sme mali klásť na etiku pri informovaní o aktivitách humanitárnych a rozvojových organizácií v nízkopríjmových krajinách. Mediálna a informačná gramotnosť aj kritické myslenie napomáhajú v rozlišovaní toho, čo je objektívne a eticky podané, a čo naopak už narúša dôstojnosť zobrazovaných ľudí, ktorým sa v teréne rozvojovými projektmi pomáha.

Spolu s trénerkou Bobou Markovič Baluchovou (komunikačnou manažérkou Ambrely – slovenskej Platformy rozvojových organizácií a šéf-editorkou portálu #MediaAboutDev) sme vďaka teoretickej prednáške a následným praktickým cvičeniam spoznávali základy tvorby mediálnych obsahov, spôsoby vedenia rozhovorov, ale aj manipulatívne techniky pri tvorení titulkov, sprievodných fotografií a samotných článkov.

Vysvetlenie fenoménov tzv. marketingu chudoby, komplexu bieleho spasiteľa či voluntourismu, ako aj pridržiavanie sa pravidiel etického kódexu pri tvorbe výstupov z dobrovoľníckych pobytov bolo tiež súčasťou tréningu. Počas troj-hodinového online podujatia zostal čas aj na praktické cvičenia (realizovanie simulovaného rozhovoru a následná tvorba mediálneho obsahu v štyroch skupinách v rámci pred-vybraných redakcií). Video-záznam z tréningu je dostupný online do konca októbra za účelom ďalšieho štúdia, sledovania a zamyslenie sa nad problematikou zobrazovania rozvoja v médiách.

Tento (v poradí už ôsmy) tréning je súčasťou projektu TEHV – Towards Effective Humanitarian Volunteering, ktorým si svoje skúsenosti vymieňajú partneri z desiatich krajín. Zároveň sa svojím načasovaním na koniec októbra trafil aj do Globálneho týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti, ktorý celosvetovo každý rok organizuje a pripomína UNESCO.

How to ethically inform about the missions of international volunteers in low-income countries? How to responsibly cover international development topics in the media? The answers to these questions were discussed among the partner organizations preparing to prepare and deploy future international volunteers under the brand of SlovakAid or EU Aid Volunteers initiative.

With more and more media reaching out the readers by using different and sometimes questionable methods, the question of ethics in informing about development and humanitarian activities needs more and more attention. Media and information literacy (MIL), as well as critical thinking help to distinguish what is objectively and ethically presented, and which, on the contrary, already violates the dignity of the depicted people – the beneficiaries of our development projects.

Together with the MIL trainer: Boba Markovic Baluchova (communications manager of Ambrela – Slovak Platform for Development Organizations and chief editor of the portal #MediaAboutDev) we learned the basics of media content creation, the ways of interviews conducting, as well as the techniques of media manipulation by creating particular headlines, accompanying photos and the articles bodies.

Explanation of the so-called phenomena: ‘poverty marketing’ / ‘poverty porn’, the ‘white savior complex’ or ‘voluntourism’, as well as the importance of following the rules of the ethical code / ‘Code of Conduct on Images and Messages’ while creating the media outputs about volunteers’ stays was also the part of the training. During the three-hour online event, there was also a time for practical exercises (conducting the simulated interview and subsequent creation of media content in four breakout rooms within pre-selected editorial offices). The video recorded during the session is available online for further watching, learning and exploring the topic of media coverage of development until the end of October.

This workshop (already 8th in the row) is part of the TEHV – Towards Effective Humanitarian Volunteering project, building capacities and sharing experiences among partners from ten countries across the globe. At the same time, thanks to the timing (the end of October) it is also the part of Global Media and Information Literacy Week 2020 organized and commemorated by UNESCO on annual basis.

Written by: Nikola Gurgoľová, ADRA Slovensko; Photo: TEHV project, MediaAboutDev

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s