V biznis inkubátore sa menia zraniteľné kenské ženy na podnikateľky (Rozhovor)

Pôsobila ako dobrovoľníčka v Rwande, no nakoniec sa usadila v Keni. Práve tu si vie predstaviť i svoje ďalšie dlhodobé pôsobenie. Pod hlavičkou OZ Dvojfarebný svet v Eldorete koordinuje rozvojový projekt, ktorý výučbovými kurzami a pobytom v biznis inkubátore podporuje ženy z marginalizovaného prostredia v snahe postaviť sa na vlastné nohy. Zuzana Kralinská v rozhovore približuje prvé úspechy projektu, ako aj svoju úlohu v celom procese realizácie.

Dvojfarebny svet projekt

Absolventky pletacieho kurzu. Vďaka biznis inkubátoru, ktorý v Eldorete zabezpečuje OZ Dvojfarebný svet, sa stanú podnikateľkami. Foto: Maria Muhl

Africký kontinent si navštívila ako dobrovoľníčka počas štúdia misijnej a charitatívnej práce na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. O aký projekt vtedy išlo?

Bolo to ešte v roku 2014 v Rwande. Konkrétne v Kibeho som ako dobrovoľníčka strávila šesť mesiacov na projekte domovskej VŠ sv. Alžbety. Ten prešiel svojím vývinom – od anti-malnutričného až po projekt na podporu matiek. Cieľom nebolo iba zaplátať dôsledky chudoby (podvýživu detí), ale odstraňovať jej príčiny – teda prostredníctvom výučby praktických zručností vytvoriť priestor pre zárobkovú činnosť žien-matiek. Približne dvadsať žien sa vyučilo pracovať s mechanickým pletacím strojom. Táto skupina potom plietla svetre pre okolité zíkladné školy, keďže v Rwande na školách majú žiaci povinnosť nosiť uniformy (a jednotné svetre sú ich súčasťou). Počas mojej prítomnosti sme projekt rozšírili o výrobu tašiek a vrecúšok z farebných lokálnych látok, ktoré sa vyrábajú doteraz a predávajú aj na Slovensku.

Miestnym rwandským ženám si dopomohla k zmene ich životnej úrovne, k získaniu zamestnania. Čo dal tento pobyt tebe?

Pobyt v malebnej dedinke na juhu Rwandy ma obohatil o skúsenosti, zamerané na prácu s lokálnymi ženami a komunikáciu s miestnymi. Presvedčil ma o tom, že chcem stráviť časť svojho života určite v Subsaharskej Afrike. Nie preto, že sa tu chystám niekoho spasiť a zachraňovať. Skôr preto, že mi vyhovuje spôsob, akým tu život plynie. Uvedomujem si, že i Subsaharská Afrika je široký pojem a geograficky aj kultúrne je to veľmi bohatý kus zeme. No zatiaľ som mala možnosť navštíviť štyri krajiny v rámci východnej Afriky a  pozitíva doteraz prevažovali nad negatívami.

zuzana

Zuzana Kralinská spolu s absolventmi a absolventkami kurzov, ktoré zabezpečilo v Eldorete OZ Dvojfarebný svet. Foto: archív Z.K.

Počas ďalších štúdií na univerzite v dánskej Kodani si dostala možnosť vycestovať do terénu opäť – tentoraz nie do Rwandy, ale do Kene. Ako si zareagovala na túto výzvu?

Do Kene som šla najprv na trojmesačnú stáž, ktorá bola súčasťou môjho štúdia. Mala som možnosť vybrať si z dvoch kensko-slovenských projektov v dvoch geograficky odlišných oblastiach – vnútrozemie verzus pobrežie. Rozvojové projekty v Eldorete som však z diaľky sledovala dlhodobo, preto som sa rozhodla pre vnútrozemie. Naviac ma oslovilo zameranie týchto projektov – šlo o pomoc dievčatám a ženám zo sociálne slabých pomerov. Potom ma kontaktovala riaditeľka organizácie Dvojfarebný Svet, Martina Utešená, ktorá mala môj výjazd na starosti. Z trojmesačnej stáže sa nakoniec vykľul dvojročný pobyt.

Názov projektu znie: „Podpora nezávislosti a ekonomickej samostatnosti znevýhodnených žien zo slumu Langas”. Čo si pod tým možno konkrétne predstaviť?

Organizácia Dvojfarebný svet sa snaží dlhodobo posilňovať postavenie žien v slumových oblastiach. Tentoraz sa rozhodla asistovať miestnym ženám z marginalizovaného prostredia prostredníctvom poskytovania polročných výučbových kurzov a mesačného počítačového kurzu. Slabá sociálna situácia niektorých rodín im neumožňuje poslať všetky ich deti na stredné školy. Nedostatočné vzdelanie potom vedie k ťažkostiam v hľadaní zamestnania, k predčasnému otehotneniu a problémom s uživením rodiny. Práve týmto ženám poskytuje náš projekt možnosť vyučiť sa remeslu a naučiť sa podnikať. Po skončení kurzu od nás absolventky dostávajú štartovací balíček, ktorý pozostáva z materiálov a náradia, potrebného na naštartovanie ich vlastného podnikania. Takto sa stávajú ekonomicky samostatnými a schopnými postarať sa o svoje rodiny aj v prípade neprítomnosti alebo neschopnosti ich partnerov.

kurz

Počítačový kurz, ktorý pomôže študentkám dostať sa k vyššiemu vzdelaniu. Foto: Maria Muhl

Prečo projekt reaguje na potreby žien práve v Eldorete?

Eldoret je piate najväčšie mesto Kene a neustále rastie. Práve vysoký stupeň urbanizácie vedie k stále rastúcej populácii v slumových oblastiach. Slum Langas má odhadom okolo štyristotisíc obyvateľov. Rast populácie sa však nerovná rýchlosti rastu pracovných miest, čo má za následok vysoký stupeň nezamestnanosti, chudobu, a stáva sa z toho začarovaný kruh. Práve tu, v Eldorete, dlhodobo pôsobili slovenskí lekári a logisti na zdravotníckych a sociálnych projektoch VŠ sv. Alžbety. Keď sa miestne ženy dozvedeli, že tu funguje slovensko-kenský projekt, vyučujúci praktické zručnosti mladé dievčatá, prišli za vtedajšou koordinátorkou s prosbou o vytvorenie výučbového centra aj pre staršie ženy. Na túto výzvu zareagovala organizácia Dvojfarebný svet, a začalo sa pracovať na jej realizácii. Lokálnym partnerom projektu je Detský domov pre dievčatá Sv. Bakhity, ktorý stál pri zrode nášho projektu.

Čo všetko sa študentky naučia vo vašom výučbovom centre pre ženy z marginalizovaného prostredia?

V centre poskytujeme polročný kurz kaderníctva, krajčírstva a pletenia. Pre ženy zo sociálne slabých pomerov, ale i mužov s postihnutím zároveň realizujeme mesačný kurz počítačových zručností. Po niekoľkoročných skúsenostiach sme však prišli na to, že zatiaľčo absolvenky kaderníckeho kurzu sú schopné začať podnikať hneď po skončení kurzu, absolventky krajčírskeho a pletacieho kurzu s tým majú problémy. Najmä pre nedostatočný kapitál a nedostatok podnikateľských zručností. Práve preto od roku 2016 vedieme v našom centre aj sociálny podnik, takzvaný biznis inkubátor, v ktorom na päť mesiacov zamestnávame naše absolventky a ony si tak môže zlepšiť, resp. nadobudnúť podnikatelské zručnosti.

Ako sa vám osvedčil spomínaný biznis inkubátor?

Biznis inkubátor sa stal skvelým doplnkom k našim výučbovým kurzom. Počas tohto obdobia absolventky šijú a pletú školské uniformy pre okolité štátne základné školy. Zároveň sú vďaka mesačným odmenám schopné našporiť si dostatočný kapitál na začatie podnikania a vďaka dodatočnej výučbe základov podnikania a finančnej gramotnosti ho môžu aj realizovať. Posledný, šiesty mesiac inkubátora už ženy pracujú samostatne. Navštevujeme ich v teréne a spoločne vytvárame na mieru šitý individuálny podnikatelský plán. Všetky naše absolventky si biznis inkubátor veľmi pochvaľujú.

kurz

Súčasť projektu v Eldorete: kadernícky kurz pre miestne ženy. Foto: Maria Muhl

Ako si predstavujete udržateľnosť daného projektu?

Projekt by za daných podmienok mohol fungovať ako rozšírenie detského domova pre mladé dievčatá, ktorý je naším lokálnym partnerom. Vyžaduje si však ešte aktivity a najmä čas, aby boli výsledky viditeľné a udržateľnosť merateľná. V súčasnosti pripravujeme pokračovanie, resp. ďaľšiu fázu projektu a ak získame grant z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky (v rámci výzvy SlovakAid), po dvoch rokoch by mal byť projekt už samoudržateľný.

Ako by ste projekt vedeli replikovať do iných miest, resp. rozšíriť do budúcna?

Do budúcna by sme chceli prepracovať i rozšíriť projekt na akreditované výučbové a tréningové centrum pod štátnou inštitúciou TVET, s možnosťou štátnej skúšky pre našich študentov. Vďaka tomu by mali po ukončení štúdia v rukách celonárodne uznávaný certifikát, s ktorým by mohli pokračovať vo vyššom stupni vzdelávania alebo si ľahšie nájsť prácu – kdekoľvek v Keni. Zároveň chceme upriamiť našu pozornosť na ženy, ktorých život bol ovplyvnený postihnutím. Či už ide o osoby priamo s telesným postihnutím, alebo starajúce sa o niekoho so zdravotným postihnutím. Tieto ženy a dievčatá patria v spoločnosti medzi najzraniteľnejšie.

Vedela by si spomenúť nejaký konkrétny príbeh ženy, ktorej váš projekt výrazne pomohol, resp. jej zmenil život k lepšiemu?

Z fotografií Márie Muhl Candrákovej, ktorá náš projekt navštívila a následne výsledok v podobe foto-výstavy mohli vidieť i ľudia na Slovensku, je známy príbeh našej študentky Irene. Ide o slobodnú matku dvoch detí, ktorá si po skončení nášho kurzu otvorila v slume vlastný kadernícky salón. Vďaka tomuto podnikaniu sa výrazne zlepšila kvalita života jej rodiny.

Irene

Absolventka kurzu, ktorý v Eldorete zabezpečilo OZ Dvojfarebný svet – kaderníčka Irene a jej prvý salón. Foto: Maria Muhl

Aké ďalšie (možno menej fotogenické) aktivity a výsledky tento projekt obsahuje?

Okrem fotovýstavy bol náš projekt prezentovaný v médiách – konkrétne v správach RTVS aj Markízy, čiže slovenskí ľudia môžu vidieť, ako asi vyzerá reálne slovensko-kenská rozvojová spolupráca v praxi. No náš najvzácnejší výsledok je približne tisícdvesto absolventov, resp. hlavne absolventiek našich kurzov a sprostredkovanie školských uniforiem pre tisíc detí v slume Langas.

Okrem uniforiem absolventky šijú a pletú ďalšie výrobky. Mienite produkty kenských žien predávať na Slovensku cez e-shop alebo na trhoch či v obchodoch v iných regiónoch Kene?

Áno. V najbližších mesiacoch plánujeme vytvoriť nášmu projektu webstránku a fanpage. Zároveň chceme otvoriť kamenný obchod, v ktorom budeme predávať výrobky našich študentov a študentiek za výhodné ceny. Tieto aktivity sú momentálne vo fáze plánovania a prípravy.

kurz

Miestnym ženám je okrem krajčírskeho a pletacieho kurzu ponúknutý aj kadernícky kurz. Neskôr pribudla aj možnosť dovzdelať sa v oblasti IT a biznisu. Foto: Maria Muhl

Ako tráviš víkendy, sviatky a voľné dni vo vnútrozemskom Eldorete? Je tam nejaká možnosť pre sebarealizáciu a priestor pre kultúrne vyžitie?

Počas voľných dní periem všetko, čo sa nazbieralo za celý týždeň. Keďže nemám práčku, tak to zaberie určitú časť dňa. Zároveň využívam tento čas na upratovanie, väčšie nákupy, oddych a stretnutia s priateľmi. Pochádzam zo Svitu, čo je podstatne menšie mesto ako Eldoret. Čiže na veľkosť mesta sa nesťažujem, aj podujatia sa tu dejú, hoci nie tak často, ako v hlavnom meste. Keď mi niekedy chýba ruch veľkomesta, tak si zájdem do Nairobi za slovenskými dobrovoľníkmi.

Čo by si poradila kolegom a kolegyniam (ktorí sa vyberú do podobného regiónu koordinovať podobný rozvojový projekt), aby robili v snahe predísť vyhoreniu?

Mne osobne pri práci (pri zvládaní úspechov i nezdarov) veľmi pomáha viera. No každý človek je jedinečný a fungujú naň rôzne techniky psychohygieny. Niekto rád trávi voľný čas sám a oddýchne si práve mimo šumu spoločnosti, niekto je zasa radšej obklopený priateľmi. Je dôležité mať po ruke blízkych ľudí, ktorí vás podporia, podržia, keď treba, a na ktorých sa môžete spoľahnúť. Netreba sa vnímať (ani navonok prezentovať) ako superčlovek, ktorý všetko zvládne sám, a ktorý si myslí, že chod celého projektu záleží iba od neho jediného. Treba nájsť v sebe pokoru.

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: archív Zuzany Kralinskej a Maria Muhl pre OZ Dvojfarebný svet

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, gender equality, global problems, NGOs' work, sustainability, voluntary service and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s