Eastern partnership youth forum vo Varšave naplnilo očakávania

V druhej polovici júna sa v poľskej Varšave vďaka podpore z programu Erasmus+ uskutočnilo podujatie “Eastern partnership (EaP) youth forum”, na ktoré som zo Slovenska (ako zakladateľka OZ DocUnion a koordinátorka OZ Pluto) vycestovala.

Ako mládežnícka pracovníčka, novinárka a pedagogička, venujúca sa takmer 20 rokov prezentácii globálnych tém a interkultúrneho dialógu nielen v rámci Európy, som bola zvedavá na očakávania a témy, ktoré do fóra prinesú práve desiatky kolegov a kolegýň z regiónu Východného partnerstva (týkajúce sa dobrovoľníctva, práce s mládežou, podpory sociálneho podnikania atď.), čo sa naplnilo. Práve príspevky ľudí napr. z Gruzínska či Bieloruska v rámci tohto EaP mládežníckeho fóra obohatili môj pohľad na vybrané témy, s ktorými pracujem.

19238007_1579069422124052_5808181515020917671_o

Program bol časovo i obsahovo pomerne náročný, nakoľko sa do dvoch rokovacích dní museli vmestiť oficiálne príhovory a panelové diskusie vysokých predstaviteľov a predstaviteliek z hosťujúcej krajiny fóra (Poľsko), niekoľkých európskych inštitúcií (Európska komisia, IVF, EU-CoE youth partnership, European youth forum atď.), ako aj jednotlivých ministerstiev či ambasád krajín Východného partnerstva – keďže práve na ich vizibilitu, vytváranie partnerstiev a zdieľanie skúseností bola časť aktivít programu zameraná.

Ďalšia časť programu bola rozdelená do práce v rámci troch vybraných workshopov so zameraním na dobrovoľníctvo a komunitnú participáciu; podporu sociálneho podnikania; a transverzálne kompetencie v rámci vzdelávania mládeže (každý prebiehal s 1-2 facilitátormi z krajín EÚ v dvoch podsekciách). Výsledky pracovných skupín z workshopov budú prezentované ako odporúčania (policy recommendations) pre EÚ, ale i národné a lokálne vlády v reporte z EaP mládežníckeho fóra.

V rámci úvodnej časti programu a panelovej diskusie bola možnosť klásť panelistom otázky cez online kanály – dve zo štyroch som cez Twitter položila práve ja (týkajúce sa odstraňovania bariér začleňovania znevýhodnenej mládeže do zjednotenej a inkluzívnej Európy), čiže mala som dostatok priestoru na sebaprezentáciu aj spätnú väzbu. Takisto v rámci práce v pracovnej skupine B1, zameranej na sociálne podnikanie (social entrepreneurship) som mohla zdieľať a prediskutovať vlastnú skúsenosť zo Slovenska, s dôrazom na príbeh nášho združenia OZ Pluto v SR.

19399310_1433573263347985_149117596771782858_n

Najviac užitočná bola práve práca v pracovnej skupine B1, zameranej na sociálne podnikanie (social entrepreneurship) v troch dvojhodinových blokoch. Bolo nesmierne užitočná vypočuť si štyri konkrétne úspešné príbehy z oblasti sociálneho podnikania (success stories) zo Slovinska (rómska reštaurácia), Maďarska (výroba upcyklovaných tašiek), Litvy (podpora inovatívnych iniciatív v rámci zdieľaného priestoru), a Bieloruska (výroba a predaj papierových výrobkov ľuďmi so špeciálnymi potrebami). Mohla som tiež pridať vlastnú skúsenosť a klásť prítomným otázky. Spoločný brainstorming a formulovanie odporúčaní (policy recommendations) pre EÚ, ale i národné a lokálne vlády bola tiež zaujímavá časť podujatia…

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: EaP youth forum

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, leadership, NGOs' work, personal development, social inclusion and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s