Zobrazovanie zraniteľných osôb z rozvojových krajín a metódy marketingu chudoby na internetových stránkach vybraných MVRO (článok, publikovaný v Acta Missiologica)

Prečítajte si článok, ktorý bol publikovaný vo vedeckom časopise Acta Missiologica (1/2016) pod názvom: Zobrazovanie zraniteľných osôb z rozvojových krajín a metódy marketingu chudoby na internetových stránkach vybraných neziskových organizácií.

Cieľom predkladaného príspevku je vysvetliť fenomén marketingu chudoby na príklade analýzy konkrétneho použitia marketingu chudoby neziskovými organizáciami na územiach Českej a Slovenskej republiky. Analýza sa zameriava na získavanie prostriedkov a metódy online marketingu v podobe fotografií, ktoré organizácie na svojich webových stránkach používajú. V rámci interpretácie výsledkov analýzy budú pripomenuté kódexy a príručky pre mimovládne rozvojové organizácie a novinárov, teda súbory pravidiel o tom, ako by média a PR organizácie mali informovať o udalostiach a ľuďoch z krajín súčasného globálneho Juhu a vyvarovali sa tak stereotypov, manipulácii verejnej mienky.
Kľúčové slová: Marketing chudoby. Fotografie. Rozvojová spolupráca. Získavanie finančných prostriedkov. Etika médií.

The aim of this paper is to explain the phenomenon of poverty marketing, and to describe the current situation of the use of poverty marketing by non-profit organizations in the Czech Republic and Slovakia. The analysis focuses on the funding and methods of online marketing of several Czech and Slovak non-profit organizations by publishing photographs on their web sites. As a part of results’ interpretation the existing code of conducts and guidelines for non-governmental development organizations and journalists (related to the portrayal of images and news) will be mentioned. There are sets of rules defining how media should cover events and people from countries of the current global South without creating stereotypes or manipulating public opinion.

Autorky: Božena Markovič Baluchová a Markéta Svobodová, Katedra rozvojových štúdií PrF Univerzity Palackého v Olomouci

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, fundraising, global problems, media, NGOs' work and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s