Mediálne školenie v teréne smerom k zodpovednému informovaniu o rozvoji

Prečítajte si článok, ktorý bol publikovaný v zborníku príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj a Demokracia (2015) pod názvom: Mediálne školenie v teréne smerom k zodpovednému informovaniu o rozvoji.

Terénna exkurzia KRS PrF UP v Moldavsku 2015, ktorej súčasťou boli mediálne školenia a výstupy.

Rok 2015 bol vyhlásený za Európsky rok rozvoja a predstavoval významný míľnik v oblasti rozvojovej spolupráce. Bolo preto potrebné hľadať nové formy šírenia informácií a osvety o zahraničnej rozvojovej spolupráci Českej republiky (ZRS ČR), rozvojovej spolupráci Európskej únie (RS EÚ), ako aj vytvoriť atraktívnejšie formy práce s verejnosťou. Z tohto dôvodu sa Katedra rozvojových štúdií (KRS) Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rozhodla vytvoriť projekt odbornej terénnej exkurzie: Rozvojová spolupráce v praxi – Exkurze do Moldavska, vďaka ktorému mali 15 študenti z KRS možnosť navštíviť Moldavsko a pozrieť sa na české aj únijné projekty rozvojovej spolupráce zblízka. Jednou z aktivít projektu bola aj produkcia mediálnych výstupov a verejných prezentácií z exkurzie, ktorej predchádzala predvýjazdová mediálna príprava.

Médiá poskytujú človeku množstvo informácií, no na druhej strane prinášajú aj negatívne, manipulatívne vplyvy, ktoré môžu ohroziť slobodu človeka. Aby mohli ľudia využívať médiá na zmysluplnú a efektívnu komunikáciu, je potrebné, aby ovládali okrem komunikačných kompetencií aj kompetencie mediálne. Obsah mediálnej výchovy ako prierezovej témy je tak čoraz častejšie integrovaný do obsahu vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov od základných až po vysoké školy.

Neustále rozvíjanie kritického myslenia nie je len cieľom globálneho rozvojového vzdelávania, ale aj mediálnej výchovy. Základy žurnalistickej práce si preto osvojili 15 študenti medzinárodných rozvojových štúdií (MRS) ešte pred výjazdom na exkurziu do Moldavska v septembri 2015 a princípy etického kódexu o zhotovovaní obrazov a podávania správ z rozvojových krajín aktívne dodržiavali pri zhotovovaní fotografií, kladení otázok na realizátorov či prijímateľov ZRS ČR, či spracovaní novinárskych prejavov z exkurzie.

The year 2015 is the European year for development and it represents a significant milestone in the field of development cooperation. It was therefore necessary to seek new forms of information dissemination and awareness raising of official development assistance (ODA) of the Czech Republic and EU. For this reason, the Department of Development Studies of Palacky University in Olomouc decided to create a project of field trip: “Development Cooperation in practice – field trip to Moldova”, which gave 15 students an opportunity to visit Moldova in September 2015and look at the Czech and EU development cooperation projects. One of the outputs of the project aimed to increase skills in media education and public awareness of development issues. Thanks to pre-departure media training the students were able to inform about development issues in Moldova in more sensitive and ethical way (using the Code of Conduct on images and messages). Another output of the project was to achieve a multiplier effect of the field trip through public presentations – especially educational events at Czech schools – led directly by participants of the field trip. Palacky university students could use in practise newly gained skills – as a result of media education and global development education.

Autorky: Božena Markovič Baluchová, Simona Šafaříková, Lenka Dušková, Katedra rozvojových štúdií PrF Univerzity Palackého v Olomouci

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, global problems, leadership, media, millenium development goals, personal development and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s