Motivácia komunitných zdravotníckych pracovníkov a vplyv konfliktov na pracovný výkon v rámci slovenského projektu rozvojovej spolupráce v Keni (článok, publikovaný v Acta Missiologica)

Prečítajte si článok, ktorý bol publikovaný vo vedeckom časopise Acta Missiologica (2/2015) pod názvom: Motivácia komunitných zdravotníckych pracovníkov a vplyv konfliktov na pracovný výkon v rámci slovenského projektu rozvojovej spolupráce v Keni.

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ako aj Trnavská univerzita realizujú niekoľko projektov rozvojovej spolupráce v regiónoch Východnej Afriky – najmä v oblasti boja s podvýživou. Terénni pracovníci zo Slovenska sú v dennom kontakte so zamestnancami nemocníc, s vrcholovým manažmentom, ale aj s komunitnými pracovníkmi a dobrovoľníkmi. Práve úloha komunitných zdravotníckych pracovníkov je v krajinách Subsaharskej Afriky nenahraditeľná. Sú prostredníkmi medzi pacientmi z lokálnych komunít a personálom zdravotníckych zariadení. Cieľom tohto príspevku je objasniť vplyv slovensko-kenského rozvojového projektu v regióne Kwale na správanie sa komunitných zdravotníckych pracovníkov (analýza motivácie participovať na anti-malnutričnom projekte, ako aj analýza konfliktov, ovplyvňujúcich výkon na pracovisku).

Slovak Universities: St. Elizabeth University of Health and Social sciences and Trnava University have implemented several projects of development cooperation in the East Africa region – with focus on malnutrition-fighting. Field workers from Slovakia are in daily contact with the hospital staff, senior management, but also with community workers and volunteers. Especially, the role of community health workers in the countries of Sub-saharan Africa is irreplaceable. They are intermediaries between patients from local communities and staff of health-care facilities. The aim of this paper is to clarify the impact of Slovakia-Kenyan development project in Kwale district on the behaviour of community health workers (the analysis of their motivation to participate in anti-malnutrition project, as well as the analysis of conflict occured in the workplace).

Autorka: Božena Baluchová, Katedra rozvojových štúdií PrF Univerzity Palackého v Olomouci

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in community development, development cooperation, global problems, healthcare, leadership, millenium development goals, sustainability and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s