Výzvy rozvojového dobrovoľníctva – vysielania slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do rozvojových krajín

Prečítajte si článok, ktorý bol publikovaný v zborníku príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj a Demokracia (2014) pod názvom: Výzvy rozvojového dobrovoľníctva – vysielania slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do rozvojových krajín.

MZVaEZ SR spustilo začiatkom roka 2012 program na vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Nová modalita ODA sa zameriava na budovanie kapacít v rámci rozvojovej problematiky. V období od 2012-13 sa do programu zapojilo 10 organizácií a do terénu bolo vyslaných 40 rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (31 žien a 9 mužov). Pre rok 2014 sa rozpočet i počet vyslaných dobrovoľníkov oproti minulému roku zdvojnásobil. Z pohľadu zainteresovaných strán, najmä vysielajucich mimovládnych organizácií sa v treťom roku existencie programu pozornosť zameriava na prvé výsledky, výstupy dobrovoľníckej činnosti, ako aj na nové výzvy (ako: kritériá výberu a motivácia dobrovoľníkov, ponávratové aktivity v rámci globálneho vzdelávania, predodchodová orientácia vs tréning, fenomén voluntourismu atď.).

At the beginning of the year 2012 Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic has started a program of sending volunteers and experts to developing countries as a part of the Official Development Assistance (ODA). The new modality of ODA focuses on capacity building in development issues. In the period from 2012-13 ten organizations were involved in this program and 40 developing volunteers were sent abroad (31 women and 9 men). For the year 2014, the budget and the number of volunteers will be doubled in comparison with previous year. From the perspective of stakeholders, particulary for Slovak “sending” non-governmental development organizations the attention will be focused on early results, outcomes of volunteering program, as well as new challenges (such as: selection and motivation of volunteers; post-arrival activities in the area of global education; pre-departure training vs orientation; a phenomenon of voluntourism etc.).

Autorka: Božena Baluchová, zakladateľka OZ DocUnion, šéfeditorka Media about Development a lektorka Katedry rozvojových štúdií PrF Univerzity Palackého v Olomouci

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, leadership, media, NGOs' work, personal development and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s