Ako slovenskej verejnosti mediálne podávať informácie z rozvojových krajín (článok, publikovaný vo vedeckom časopise Slovenský národopis)

Prečítajte si článok, ktorý bol publikovaný vo vedeckom časopise Slovenský národopis (62/2014) pod názvom: Ako slovenskej verejnosti mediálne podávať informácie z rozvojových krajín.

obálka publikácie Slovenský národopis (2014) s fotografiami Pavla Markoviča

V roku 2000 boli na pôde OSN odsúhlasené Miléniové rozvojové ciele (MDGs), kde bol rozvoj definovaný pomocou ôsmich jasne opísaných priorít. Rozvoj môže byť vnímaný pozitívne, ale aj negatívne – v závislosti od toho, ako je rozvojová problematika spracovaná a prezentovaná verejnosti – prostredníctvom mediálnej tvorby a audiovizuálnej produkcie.
Opísať laickej verejnosti na Slovensku dosiahnutý pokrok a vydať stanovisko o efektívnosti rozvojovej pomoci (napríklad vo Východnej Afrike) nie je jednoduché. Ponuka novinárskych výstupov od samotných združení či redakcií však nie vždy svojimi mediálnymi produktmi rešpektuje Etický kódex (prijatý samotnou redakciou), či Kódex používania obrazov a podávania správ (prijatý konkrétnou národnou platformou mimovládnych rozvojových organizácií). Terénni rozvojoví a humanitárni pracovníci aj dobrovoľníci, ako aj ich vysielajúce organizácie si nie sú isté, z akého dôvodu daný textový a obrazovo-zvukový materiál zhotovujú – či za účelom: informovať, svoj produkt či službu predať, resp. získať peniaze, presvedčiť, alebo len vyúčtovať dotáciu či grantový projekt.
Daný príspevok prezentuje teoretický background a analýzu súčasného stavu prepojenia mediálnej tvorby a rozvojovej problematiky, zároveň ponúka súbor pravidiel zobrazovania situácií z rozvojových krajín v médiách, ktoré je potrebné rešpektovať pri informovaní o zažitej skúsenosti či situácii z rozvojovej krajiny v masovo-komunikačných prostriedkoch.

In 2000, the UN agreed on the Millennium Development Goals (MDGs) – development is defined by eight clearly described priorities. Development can be seen as positive but also negative – depending on how development issues are covered and presented to the public – through media and audio-visual production.
To describe the achieved progress to the Slovak public and to present an opinion on the effectiveness of development aid (for example in East Africa) is not easy. The offer of journalistic articles from news agencies or editors does not always respect an internal Code of Conduct (adopted by the editors of a particular publishing house) or Code of the use of images and messages (adopted by the national Platform of non-governmental development organizations). Development field workers, humanitarian workers and volunteers, as well as their sending organizations are not certain about the reason for producing and publishing the particular articles and images. They are not sure whether to inform the general public, to offer a particular service to sell, to fund-raise money, or just release the grant project’s report.
This paper presents the theoretical background and analysis of the current status of the interconnection of media production and development issues. There is also suggested a set of rules – how to cover situations and information from developing countries in the media, which should be respected while reporting the experience from developing countries in the mass media.

Autorka: RNDr. et PhDr. Božena Baluchová, PhD., Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, e-mail: bozena.baluchova@docunion.info

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global problems, media and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s