Správy z 3. sveta: Ako poučiť nepoučených a nezraniť zraniteľných?

Rozvoj môže byť vnímaný pozitívne i negatívne – v závislosti od toho, ako je problematika Tretieho sveta spracovaná a prezentovaná verejnosti – prostredníctvom mediálnej tvorby. Narazili ste v novinách na článok či fotografiu z afrického alebo ázijského kontinentu, ktorá vo vás vyvolala ľútosť, pobúrenie či nastolila etickú dilemu? Samotní terénni pracovníci a rozvojoví dobrovoľníci (ako aj ich vysielajúce organizácie) si často nie sú istí, s akým cieľom textový či obrazový materiál zhotovujú. Dokáže ten istý článok objektívne informovať, nemanipulujúco propagovať aktivity, získavať peniaze na projekt, či vyúčtovávať dotáciu z grantovej schémy? Všetky tieto otázky spoločne prediskutujeme, na pozitívne a negatívne príklady z českej a slovenskej praxe poukážeme, ako aj si stanovíme súbor pravidiel zobrazovania situácií z rozvojových krajín v médiách na najbližšom seminári v rámci Bloku expertov už 2. 4. 2014 na pôde Palackého Univerzity v Olomouci (Katedra rozvojových studií PřiF UP)!

Blok expertov 2014-prednaska Boba

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development cooperation, development education, documentaries, media, millenium development goals and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s