documentary movie: INvisible IMmigrants / NEviditeľné migrantKY

Dokumentárny film: NEviditeľné migrantKY (2012)

Trochu kontroverzná dokumentárna snímka “NEviditeľné migrantKY” prezentuje portréty mladých ľudí – dvoch neviditeľných migrantiek, žien: Jean Anne a Freddy (a ich kamaráta Frisa). Kde je ich miesto (podľa mienky spoločnosti) – si tieto vzdelané, scestované a rozhľadené občianky Európskej únie uvedomujú veľmi dobre. Hoci sú hranice tohto moderného európskeho spoločenstva pomyselne zmazané a človek sa može za prácou či poznaním slobodne presúvať z krajiny do krajiny – nie všetko je v praxi tak ideálne. Dôležité totiž nie je komunikovať, ale ovládať jazyk…

Vďaka účasti mladých Európanov a Európaniek na tréningových aktivitách organizácie EPTO môže divácka obec lepšie pochopiť: zmýšľanie, sťažovanie sa, pochybovanie, ale tiež proces adaptácie a zvyšovanie povedomia o týchto reálne existujúcich problémoch okolo nich. Ako by ste reagovali vy v ich koži?

Kľúčové slová: portrét, mládež, Európska únia, migrácia, diskriminácia, EPTO, materský jazyk

Hlavní protagonisti a protagonistky: Jean Anne Kennedy, Friso Gramsma, Freddy Birkle, (+ Boba Baluchová & Mirella Benes); Námet, scenár a réžia: Boba Baluchová; Kamera: Mirella Benes; Strih: Mirella Benes; Zvuk: Palo Markovič; Hudba: Palo Markovič; Produkcia: Lucia Rumplová; Asistentka produkcie: Kamila Babinecová; Manažér lokácií: Friso Gramsma; Preklad: Kristína Baluchová; Objednávateľ a pedagogické vedenie: FTF VŠMU v Bratislave;

Tento dokument vznikol vďaka podpore: Audiovizuálny fond SR, Literárny fond SR, FTF VŠMU, EPTO a OZ DocUnion. Pozrieť si ho možno tu: http://vimeo.com/44913135

Viac informácii na: boba.baluchova@docunion.info +421 907 463 649

Baluchova-ADT-Neviditelne_migrantky_2012-foto_z_nakrucania

Foto z nakrúcania filmu NEviditeľné migrantKY / INvisible IMmigrants

Documentary movie: INvisible IMmigrants (2012)

A bit controversial documentary movie: “INvisible IMmigrants” presents portraits of two women and their friend: one man – invisible immigrants inside the European union: Jean Anne, Freddy and Friso. Where is their place to live (according to our society) – these smart people know very well. But even if the borders of this modern European community are imaginary deleted and human can migrate for work or knowledge from country to country – not everything is real in practice. Sometimes the knowledge of language of particular country is more important as the communication itself…

Thanks to attending the EPTO training activities among other European people – the audience will understand their thinking, complaining, doubting, but also the adaptation process and raising awareness about these existing problems around them. Can you jump into their shoes?

Key words: portrait, youth, European Union, migration, discrimination, EPTO, native language

Protagonists: Jean Anne Kennedy, Friso Gramsma, Freddy Birkle, (+ Boba Baluchova & Mirella Benes); Screenplay-writer and director: Boba Baluchova; Cinematographer: Mirella Benes; Editor: Mirella Benes; Sound engineer: Palo Markovič; Music designer: Palo Markovič; Production leader: Lucia Rumplova; Production assistant: Kamila Babinecová; Location manager: Friso Gramsma; Translation: Kristína Baluchová; Producer and pedagogical support: FTF VSMU, Bratislava;

The project was supported by: Literary fund of Slovak republic, Audiovisual fund of Slovak republic, FTF VSMU, EPTO and DocUnion NGO. You can watch the movie here: http://https://vimeo.com/44913135

More info here: boba.baluchova@docunion.info, +421 907 463 649

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, documentaries, global problems, media, migration, NGOs' work and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s