Projekt charity: Adopcia na diaľku vo Vietname a na Haiti

Slovenská katolícka charita (SKCH) prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® a vďaka adoptívnym rodičom – zapojeným slovenským darcom a darkyniam podporuje deti vo Vietname (v delte rieky Mekong: v diecézach Can Tho, Vinh Long, My Tho a long Xuyen), ako aj na Haiti (v mestách Mole St. Nicolas a Port-au-Prince – v mestskej štvrti Cezeau, Carrefour, Riviere Froide). Ako sa tomuto projektu darilo v poslednom období?

Za tento mimoriadne dôležitý, ale aj časovo či komunikačne (najmä jazykovo) náročný projekt zodpovedajú v charite dvaja ľudia (M. Takáčová a P. Knapík). Peter Knapík pracuje v charite štyri roky, najprv koordinoval projekt rozvojového vzdelávania. Potom, ako sa na podnet generálneho sekretára SKCH Radovana Gumuláka rozšíril projekt Adopcia na diaľku® aj na krajiny Haiti a Vietnam, prevzal koordinovanie adopcie v týchto dvoch krajinách.

 

Po roku od spustenia projektu vo Vietname

Vo Vietname boli v roku 2011 do projektu zaradené deti zo štyroch diecéz, ležiacich v delte rieky Mekong. Hoci je táto oblasť považovaná za privilegovanú vďaka svojim prírodným podmienkam, väčšina populácie tu žije v chudobe. Počet negramotných ľudí je veľmi vysoký, kultúrna úroveň je najnižšia v celej krajine.

Dlhoročné nepokoje a vojny v rozdrobenom Vietname v minulom storočí poznačili krajinu aj ľudí neopísateľne. Veľa mladých ľudí (potenciálnych študentov a študentiek) si nemôže dovoliť chodiť do školy a odchádzajú z nej práve pre: nedostatok potravín, oblečenia a peňazí na zaplatenie školného i kníh, ako aj pre priveľkú vzdialenosť (od bydliska ku škole). Koordinátor projektu Peter Knapík hovorí o začiatkoch adopcie vo Vietname: „Už dlhšie sme vo Vietname pomáhali v centrách na pomoc matkám a deťom, postihnutým vírusom HIV a chorobou AIDS. Videli sme chudobu a veľmi zlé podmienky, v ktorých žijú aj zdravé deti. Často museli tvrdo pracovať, aby pomohli zabezpečiť rodinu – preto nechodili do školy. Rozhodli sme sa teda, že rozšírime náš projekt aj do Vietnamu a uvidíme, aký bude záujem Sloveniek  a Slovákov o podporu týchto detí.“

Pomoc v rámci projektu Adopcia na diaľku® sa tu poskytuje formou mesačných štipendií a ide predovšetkým na zaplatenie školného, nákup kníh, uniformy a pomoc pri zabezpečení potravín a liekov. Je dôležité vzdelávať a vychovávať vo Vietname generáciu mladých ľudí, ktorí za svoju neľahkú sociálnu situáciu nemôžu, ale môžu ju v budúcnosti (aj vďaka našej pomoci a podpore) zmeniť.

Peter Knapík hovorí o tom, ako sa mesačné štipendium v podobe 20 eúr použije: „Hlavným cieľom projektu Adopcia na diaľku® je, aby deti získali vzdelanie alebo remeslo, a následne sa dokázali postarať sami o seba a svoje rodiny. Aby ale deti mohli získavať vzdelanie, musia byť najedené a zdravé. Takže v rámci financovania sú toto hlavné priority, ktoré je potrebné pokrývať. “Koordinátor projektu objasňuje aj to, ako sa adoptívni rodičia dozvedia o úspechoch podporovaných vietnamských detí v škole:Podľa pravidiel projektu darcovia a darkyne dostávajú informácie dvakrát do roka. Začiatkom každého roka dostávajú správu od hlavného koordinátora projektu – pána Paul le Phuoc Thiena. V lete potom dostávajú aktuálnu fotografiu dieťaťa a školský dotazník, z ktorého sa dozvedia – ako sa ich zverencovi či zverenkyni tento rok darilo v škole. Dostanú aj list, ktorý im napíše priamo dieťa, ktoré podporujú.“

 

Charita teda ani po dvoch rokoch od zemetrasenia na Haiti neprestáva pomáhať pri obnove zničenej krajiny. Foto: archív SKCH

Situácia dva roky po zemetrasení na Haiti

Na Haiti sú do projektu zaradené deti, navštevujúce materskú, základnú aj strednú školu sv. Františka Saleského. Tá bola zriadená v horách miestnou kongregáciou Malých sestier sv. Terézie, ktoré sa venujú najmä sociálne slabším vrstvám. Touto kongregáciou bola zriadená aj Škola sv. Terézie v Cazeau (predmestí Port-au-Prince), kde ľudia nemajú prístup k pitnej vode, nieto ešte k zamestnaniu či bývaniu. Počas ničivého zemetrasenia v roku 2010 bola zrútená. V januári 2011 začala SKCH stavbu novej školy so štyrmi triedami.

Charita teda ani po dvoch rokoch od zemetrasenia na Haiti neprestáva pomáhať pri obnove zničenej krajiny. Otvorenie sirotinca a centra Alta Visita predovšetkým pre deti s telesným postihnutým z oblasti Riviere Froide to potvrdzuje. Pre desiatky haitských chlapcov a dievčat sa životné podmienky oproti minulosti výrazne zmenia. Novovybudované priestory boli v apríli 2012 posvätené v prítomnosti sestier z Kongregácie malých sestier sv. Terézie, ošetrovateliek a opatrovateliek, samotných detí, ako aj zástupkyne Slovenskej katolíckej charity na Haiti – Evy Zelinovej. Práve vedúca misie SKCH na Haiti Eva Zelinová opisuje situáciu z Riviere Froide: „Stavba a otvorenie novej budovy bola pre haitské deti veľkou udalosťou a zároveň výraznou zmenou oproti minulosti. Desiatky haitských detí sa tak môžu v dôstojných podmienkach naučiť správnym hygienickým návykom, byť chránené pred rôznymi infekčnými ochoreniami a žiť v zdravšom prostredí.“ Do sirotinca prijmú štyridsať detí, centrum Alta Visita v rámci novovybudovaných priestorov však budú využívať na voľnočasové aktivity nielen siroty, ale aj mnohé ďalšie deti, ktoré bývajú v rodinách.

S prekladmi materiálov a komunikáciou medzi adoptívnymi rodičmi a haitskými deťmi pomáha koordinátorovi projektu Petrovi Knapíkovi Eva Zelinová. Zo slovenských financií sa zabezpečuje výučbapre deti aj na škole sv. Bonaventúru v Mole Saint Nicolas. Táto oblast je nazývaná ďalekým západom Haiti pre svoju extrémnu chudobu. Rodičia nedokážu zabezpečiť svojim deťom obživu a už vôbec nie vzdelanie.

Treba upozorniť potenciálnych slovenských darcov a darkyne, že v niektorých oblastiach Haiti sa nachádza mnoho detí, ktoré nemohli chodiť do školy každý rok, alebo začali školu až v neskoršom veku. Často sa potom stáva, že 15-ročné dieťa navštevuje len tretí alebo štvrtý ročník základnej školy. Preto charita považuje za nutné a správne, že sa v rámci projektu Adopcia na diaľku® podpoujú aj staršie deti. A vďaka podpore zo strany zodpovedných slovenských adoptívnych rodičov je to aj možné.

Autorka textu: Božena Baluchová (mediálna koordinácia SKCH)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in global problems, humanitarian aid, long-distance adoption, millenium development goals, NGOs' work. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s