Inšpirácia z Európy pre rozvojové a globálne vzdelávanie na Slovensku

Pôsobí na Univerzite v Oulu a je prvou profesorkou pre globálne vzdelávanie vo Fínsku. V rámci svojej trojdňovej návštevy sa snažila podporiť slovenských kolegov a kolegyne v behu na dlhé trate – implementácii Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Vanessa Andreotti a jej skúsenosti s výučbou rozvojových štúdií na vysokých školách.

Nadácia Pontis v polovici marca zorganizovala sériu podujatí pre slovenskú laickú aj odbornú verejnosť za osobnej účasti Vanessy Andreotti s cieľom inšpirovať zainteresovaných na začiatku náročného procesu. Začiatkom tohto roka po niekoľkoročnom úsilí (predovšetkým zo strany mimovládnych organizácií) totiž prijala Slovenská vláda Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na roky 2012 – 2016. Jedným z cieľov je začleniť globálne a rozvojové vzdelávanie do formálneho vzdelávania vzdelávacích inštitúcií. Okrem verejnej diskusie, odborných raňajok, či návštevy akademického prostredia bol dôležitou súčasťou pobytu Vanessy Andreotti na Slovensku celodenný workshop na tému rozvojového a globálneho vzdelávania – pre zástupcov univerzít, ako aj mimovládneho sektora.

Vždy prihliadať na lokálny kontext

Čas na vznik študijného odboru dozrieva aj na Slovensku. Na niekoľkých slovenských univerzitách sa už predmety, týkajúce sa globálnych a rozvojových štúdií, vyučujú. Dôležité je vopred určiť, koho má daný odbor vychovať a pripraviť pre prax: budúcich pedagógov, terénnych pracovníkov (z konkrétnych mimovládnych organizácií) alebo tých, ktorí rozvojovej pomoci rozhodujú.

Profesorka Vanessa Andreotti so zaujímavými interdisciplinárnymi skúsenosťami pôsobí na Univerzite v Oulu ako pedagogička a zároveň vedkyňa – riadi výskumnú skupinu, venujúcu sa etike, diverzite, globalizácii a vzdelávaniu (EDGE). Jej fínske pracovisko ako jediné v Európe ponúka magisterský program štúdia, zameraný na  kritické interkultúrne vzdelávanie a medzinárodný program, zameraný na globalizáciu a vzdelávanie. Podľa nej „každý praktický výstup má v pozadí konkrétnu teóriu – netreba preto od seba oddeľovať vklad vlády, teoretický background univerzít, a praktické skúsenosti mimovládnych organizácií.“ Zároveň je dôležité prihliadať na kontext: „definícia globálneho vzdelávania bude určite iná na Slovensku, ako vo Fínsku či vo Veľkej Británii. Vždy treba začať od lokálneho kontextu smerom ku globálnemu.“

Inšpirovať sa skúsenosťami Fínska či Veľkej Británie

Profesorka Andreotti má skúsenosti so začleňovaním globálneho vzdelávania do vysokoškolského systému minimálne z dvoch krajín – z Fínska a Veľkej Británie. Pokým vo Fínsku presadzovanie globálneho vzdelávania iniciovalo Ministerstvo zahraničných vecí pred dvoma desiatkami rokov a implementáciu zabezpečovalo Ministerstvo školstva, v prípade Veľkej Británie impulz v uplynulom desaťročí vyšiel zo strany päťdesiatich neziskových organizácií, ktoré požadovali predmet o rozvojovom vzdelávaní a globálnu dimenziu v učebných osnovách.

Vanessa Andreotti upozorňuje, že „v tom čase ešte nebol internet masívne rozšírený a využívaný pedagógmi a pedagogičkami v príprave vyučovacieho procesu. Bola teda potrebná dôkladná produkcia učebných materiálov, zozbieranie zdrojov, zostavenie tool-kitov a dostatočné vybavenie knižníc – na získavanie a prehlbovanie vedomostí v rámci globálneho vzdelávania.“ Slovensko má výhodu, že už je na trhu dostatok zahraničných materiálov na tému globálneho aj rozvojového vzdelávania, takisto funguje niekoľko tematicky špecializovaných portálov na internete.

Image

Vanessa Andreotti hovorí o svojich skúsenostiach zo začleňovania globálneho vzdelávania do učebných osnov v Európe.
Foto: Nadácia Pontis

Povzbudenia z workshopu rozvojového a globálneho vzdelávania

Fínsko je ukážkovým príkladom toho, že cieľ začlenenia globálneho a rozvojového vzdelávania do škôl možno naplniť – ak sú do dialógu prizvané všetky zainteresované zložky: vláda, vzdelávacie inštitúcie aj neziskové organizácie. Slovensko by sa mohlo uberať podobnou cestou komunikácie a spoluprácie.

Počas workshopu na tému rozvojového a globálneho vzdelávania profesorka Andreotti predstavila zástupcom akademického a mimovládneho sektora náplň študijných programov na jej domovskej univerzite v Oulu, objasnila metodológiu a zostavenie osnov pre jednotlivé stupne štúdia, zdôvodnila náplň jednotlivých kurzov/predmetov. Spomenula aj jednu z finančne nenáročných možností, ako pedagogickú obec na školenia a následné implementačné aktivity namotivovať – „stačí ľuďom ponúknuť možnosť získania certifikátu (ako ďalšej pozitívnej položky do životopisu), pričom ho nemusí vystaviť ministerstvo, ale niektorá mimovládna organizácia.“

Text: Božena (Boba) Baluchová, pracovníčka SKCH a spolupracovníčka Platformy MVRO

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in development education, global problems. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s