Motivujúca bilancia po roku od spustenia projektu Adopcia na diaľku® vo Vietname

Po roku od spustenia projektu „Adopcia na diaľku®“ vo Vietname podporujú slovenskí darcovia a darkyne 93 vietnamských detí  a mladých ľudí vo veku od 9 do 19 rokov. Viac o priebehu a napredovaní projektu sa možno dozvedieť z rozhovoru s projektovým manažérom Slovenskej katolíckej charity (SKCH), zodpovedným za Adopciu na diaľku vo Vietname – Petrom Knapíkom.

Image

Projekt podpory vzdelávania vietnamských detí môže pokračovať len dovtedy, pokým bude trvať záujem slovenských darcov a darkýň o takýto druh pomoci. (Foto: Caritas Vietnam)

Čo bolo dôvodom pre SKCH začať s adopciou na diaľku vo Vietname?

Už dlhšie sme vo Vietname pomáhali v centrách na pomoc matkám a deťom, postihnutým vírusom HIV a chorobou AIDS. Videli sme chudobu a veľmi zlé podmienky, v ktorých žijú aj zdravé deti. Často museli tvrdo pracovať, aby pomohli zabezpečiť rodinu – preto nechodili do školy. Rozhodli sme sa teda, že rozšírime náš projekt aj do Vietnamu a uvidíme, aký bude záujem Sloveniek  a Slovákov o podporu týchto detí.

Po prvom roku od štartu projektu vo Vietname dokážete zhodnotiť – aké sú pozitíva a negatíva (riziká a prednosti) tejto spolupráce medzi oboma charitami?

Zatiaľ jediné riziko vidím v súčasnom socialistickom režime vo Vietname. Doteraz sme v rámci projektu nezaznamenali žiadne politické zásahy a veríme, že to tak aj ostane. Jednoznačným pozitívom je, že zatiaľ 93 detí má zabezpečené vzdelávanie, ale aj jedlo či lekára – nemusia žiť v neustálych obavách zo zajtrajška. Kladne vnímame aj dobré meno, ktoré si vďaka projektu u miestnych ľudí buduje Caritas Vietnam.

Keď ľudia zo Slovenska podporujú deti vo Vietname, ako sa dozvedia o ich úspechoch v škole? Dostanú od detí poštu, pochvália sa im vysvedčením?

Podľa pravidiel projektu darcovia a darkyne dostávajú informácie dvakrát do roka. Začiatkom každého roka dostávajú správu od hlavného koordinátora projektu – pána Paul le Phuoc Thiena. V lete potom dostávajú aktuálnu fotografiu dieťaťa a školský dotazník, z ktorého sa dozvedia – ako sa ich zverencovi či zverenkyni tento rok darilo v škole. Dostanú aj list, ktorý im napíše priamo dieťa, ktoré podporujú.

Do čoho ide v rámci podpory vzdelávania najviac financií z tej mesačnej dávky v podobe 20 eúr (na učebnice, na uniformy či na iné výdaje)?

Samozrejme, že hlavným cieľom projektu Adopcia na diaľku® je, aby deti získali vzdelanie alebo remeslo, a následne sa dokázali postarať sami o seba a svoje rodiny. Aby ale deti mohli získavať vzdelanie, musia byť najedené a zdravé. Takže v rámci financovania sú toto hlavné priority, ktoré je potrebné pokrývať.

Je vietnamský školský systém výrazne odlišný od toho slovenského?

Nie. Štruktúra školského systému vo Vietname je podobná ako na Slovensku – predškolské zariadenia, základná, stredná a vysoká škola.

Nezasahujú oficiálne (socialistické) štruktúry do vašej komunikácie s Caritas Vietnam?

Zatiaľ nie, hoci občas cítiť veľkú opatrnosť zo strany pracovníkov Caritas Vietnam. V našej komunikácií sa striktne pridržiavajú len nepolitických tém. A aj keď konštatujú ťažké podmienky a veľmi náročný život miestnych ľudí, nikdy nepoukazujú na iné problémy v krajine.

Aká ďalšia krajina v rámci projektu Adopcia na diaľku by mohla po Vietname nasledovať (a prečo)?

Plánujeme rozšíriť projekt Adopcia na diaľku® aj na ďalšie krajiny – napríklad Ukrajinu, Kazachstan či Ugandu. Dôvod je stále ten istý – pomôcť deťom prežiť lepšie detstvo a dať im možnosť plnohodnotného života bez odkázanosti na pomoc iným. Treba podotknúť, že Slovenská katolícka charita len sprostredkováva túto pomoc. Najväčšia vďaka patrí darcom a darkyniam, ktorí sa do projektu rozhodli zapojiť. Tento projekt je celý financovaný len z ich príspevkov. Náš spoločný projekt pomoci preto môže pokračovať len dovtedy, pokým bude trvať ich záujem o podporu týchto detí. Som veľmi rád, že ich počet stále rastie. Začo im/vám veľmi úprimne ďakujeme.

Image

Takmer sto vietnamských detí nemusí mať obavy zo zajtrajška. (Foto: Caritas Vietnam)

Projekt SKCH Adopcia na diaľku (s ochrannou známkou, teda nezameniteľný s podobnými projektmi iných organizácií v SR) sa uskutočňuje vo Vietname od roku 2011. Je to prelomový a potrebný projekt z mnohých dôvodov.

Čo sa týka politickej situácie a sociálnych istôt – súčasná Socialistická republika Vietnam vznikla až v roku 1975. Dlhoročné nepokoje a vojny v rozdrobenom Vietname v minulom storočí poznačili krajinu aj ľudí neopísateľne. V rámci duchovných vplyvov sa vietnamské obyvateľstvo v minulosti uchyľovalo k budhizmu, taoizmu, konfucionizmu, a mnohým prírodným náboženstvám. Kresťanstvo sem priniesli misionári v prvej polovici 16. storočia – v súčasnosti je druhým najrozšírenejším náboženstvom.

Delta Mekongu zohráva dôležitú úlohu v ekonomike Vietnamu – produkuje viac ako 50% poľnohospodárskych produktov a 65% vodohospodárskych produktov celej krajiny – mala by byť považovaná za privilegovanú (vďaka priaznivému prírodnému prostrediu). Paradoxne tu väčšina populácie žije v chudobe. Počet negramotných ľudí je veľmi vysoký. Kultúrna úroveň je najnižšia z celej krajiny. Veľa mladých ľudí (potenciálnych študentov) si nemôže dovoliť chodiť do školy a odchádzajú z nej práve pre: nedostatok potravín, oblečenia a peňazí na zaplatenie školného i kníh, ako aj pre priveľkú vzdialenosť (od bydliska ku škole). Mimovládna organizácia Caritas Vietnam vznikla v tejto socialistickej krajine len pred troma rokmi. V spolupráci so SKCH odštartovala v roku 2011 darcovský program ako súčasť projektu ADOPCIA NA DIAĽKU®.

Plány sú odvážne, no aj vďaka štedrým ľuďom zo Slovenska splniteľné – poskytnúť 80 štipendií pre 80 žiakov a študentov z najchudobnejších rodín v 4 diecézach delty Mekongu (My Tho, Vinh Long, Can Tho a Long). Mesačné štipendium v hodote 20 eúr pôjde predovšetkým na zaplatenie školného, nákup kníh, kúpu uniformy, pomoc pri nákupe potravín a liečív atď. pre tieto deti a mládež. Nie je jednoduché presadiť záujmy katolíckej organizácie v socialistickej krajine ako Vietnam. Všetci by sme však mali mať na zreteli predovšetkým potrebu vzdelávať a vychovávať generáciu mladých ľudí, ktorí za svoju neľahkú sociálnu situáciu nemôžu, ale môžu ju vo svojej krajine v budúcnosti (aj vďaka našej pomoci a podpore) zmeniť. 

Autorka: Boba Baluchová (mediálna koordinácia SKCH)

About Media about Development

Writing hope-based stories and reporting about global challenges, international development topics, community development projects (in Slovak, Czech and English language)
This entry was posted in long-distance adoption, millenium development goals, NGOs' work. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s